تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

 

شروع

پایان

انتخاب واحد

1398/11/05

1398/11/10

شروع کلاسها

1398/11/12

1399/03/22

حذف و اضافه

1398/11/26

1398/12/01

امتحانات

1399/03/24

1399/04/05

 

 

نام رشته مقطع گروه آموزشی
کارهای عمومی ساختمان کاردانی پیوسته فني و مهندسي
برق - ابزار دقیق کاردانی پیوسته فني و مهندسي
مربیگری شطرنج کاردانی پیوسته علوم انساني
مربی بهداشت مدارس کاردانی پیوسته علوم انساني
مربی کودک کاردانی پیوسته علوم انساني
طراحی دوخت کاردانی پیوسته علوم انساني
امور اداری کاردانی پیوسته علوم انساني
حسابداری کاردانی پیوسته علوم انساني

نام فرم دریافت فایل
فرم قرارداد حق التدریس اساتید سما