کارکنان آموزشکده فنی و حرفه ای سما داراب

Image

سمیرا پیشرو

مسئول امور دفتری

07153520006

Image

حلیمه کشاورزیان

حسابدار

07153520006

Image

جعفر زره پوش

سرایدار

07153520255

Image

قاسم رفیعی پور

خدمتگزار

07153560081